آسمانم - دوستی با طبیعت و مهارت https://asemanam.ir/feed fa گالری عکس شمشاد https://asemanam.ir/buxus-photo-gallery-shemshad <span>گالری عکس شمشاد</span> <div class="content-text-mimr tags mimr-absolute"> <div class="tag is-info white"><a href="/photos" hreflang="fa">عکس</a></div> </div> <span class="content-text-mimr"><span>bradlycopper</span></span> <span class="content-text-mimr">پ, 07/11/1398 - 00:30</span> <div class="content-text-mimr"><div class="juicebox-parent"> <div id="node--35--field-tswyr-galry--rss" class="juicebox-container"> <noscript> <!-- Image gallery content for non-javascript devices --> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-1w.JPG" alt="" title="شمشاد #1" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #1</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-2w.jpg" alt="" title="شمشاد #2" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #2</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-3w.jpg" alt="" title="شمشاد #3" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #3</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-4w.jpg" alt="" title="شمشاد #4" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #4</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-5w.jpg" alt="" title="شمشاد #5" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #5</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-6w.jpg" alt="" title="شمشاد #6" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #6</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-7w.jpg" alt="" title="شمشاد #7" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #7</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-8w.jpg" alt="" title="شمشاد #8" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #8</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-10w.jpg" alt="" title="شمشاد #9" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #9</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-11w.jpg" alt="" title="شمشاد #10" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #10</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-12w.jpg" alt="" title="شمشاد #11" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #11</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-13w.jpg" alt="" title="شمشاد #12" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #12</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-14w.jpg" alt="" title="شمشاد #13" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #13</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-15w.jpg" alt="" title="شمشاد #14" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #14</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-16w.jpg" alt="" title="شمشاد #15" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #15</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-17w.jpg" alt="" title="شمشاد #16" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #16</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-18w.jpg" alt="" title="شمشاد #17" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #17</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-19w.jpg" alt="" title="شمشاد #18" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #18</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-07/buxus-20w.jpg" alt="" title="شمشاد #19" /> <br/> <span class="jb-title">شمشاد #19</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> </noscript> </div> </div> </div> <div class="content-text-mimr"><p>شمشاد از آن دسته گیاهانی است که بدون شک آن را در باغ‌ها و بوستان‌ها دیده‌اید. این گیاه همیشه سبز به خاطر چوب بسیار سخت خود، در صنعت نیز کاربرد دارد. این گیاه معمولاً در مناطق مرطوب کاشته نمی‌شود ولی فقط توسط باران تغذیه می‌شود. جنگل‌های انبوهی از شمشاد در کنار سواحل شنی ایجاد می‌کنند تا از پراکندگی شن‌ها جلوگیری نمایند. شمشاد یکی از درختان ممنوع‌القطع میباشد چرا که از گونه‌های در حال انقراض نیز می‌باشد و در طول یک سال فقط یک میلیمتر به قطرش اضافه می‌شود. از چوب آن به دلیل فشردگی بالایی که دارد، در ساخت سه تار و آلات موسیقی دیگر استفاده می‌شود.</p> <p>این گیاه تمایل به آفتاب کامل دارد لیک در سایه هم رشد مینماید و درخاک پیت دار و مرطوبی نتیجه بهتری میدهد. شمشاد معمولی بعلت دارا بودن قابلیت شکل پذیری آسان یکی از گیاهان ایده آل حصاری بشمار میرود. در صورتیکه گیاه هرس نگردد گلهای زرد کوچکی تولید خواهد نمود. تمام قسمتهای این گیاه سمی است . تکثیر آن وسیله بذر ، خوابانیدن شاخه ها و قلمه صورت میگیرد.</p> <p>شمشاد در سراسر جهان دارای گونه‌های متفاوت و بسیاری است که چه به صورت بوته‌ای و چه به صورت درختی یافت می‌شود. در این گالری عکس ما قصد داریم تا گونه‌های متفاوت این گیاه زیبا را برای شما به نمایش بگذاریم:</p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f2f6aecb-abbd-4cac-9827-ae476a062b25" data-src="/sites/default/files/inline-images/buxus-1w.JPG" id="" src="/sites/default/files/inline-images/buxus-1w.JPG" title="شمشاد #1" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/36" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-2w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-2w.jpg" title="شمشاد #2" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/37" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-3w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-3w.jpg" title="شمشاد #3" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpg" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-4w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-4w.jpg" title="شمشاد #4" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Boxwood_Buxus_sempervirens_var._arborescens_Bark_Closeup_1825px.jpg" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-5w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-5w.jpg" title="شمشاد #5" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Boxwood_Buxus_sempervirens_var._arborescens_Bark_2597px.jpg" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-6w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-6w.jpg" title="شمشاد #6" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/38" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-7w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-7w.jpg" title="شمشاد #7" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/39" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-8w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-8w.jpg" title="شمشاد #8" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/40" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-10w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-10w.jpg" title="شمشاد #9" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/41" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-11w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-11w.jpg" title="شمشاد #10" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/42" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-12w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-12w.jpg" title="شمشاد #11" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/43" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-13w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-13w.jpg" title="شمشاد #12" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/44" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-14w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-14w.jpg" title="شمشاد #13" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/45" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-15w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-15w.jpg" title="شمشاد #14" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/46" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-16w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-16w.jpg" title="شمشاد #15" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/47" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-17w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-17w.jpg" title="شمشاد #16" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/48" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-18w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-18w.jpg" title="شمشاد #17" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/49" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-19w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-19w.jpg" title="شمشاد #18" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/50" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p><img alt="شمشاد" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-20w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-07/buxus-20w.jpg" title="شمشاد #19" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/51" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالاتر </a></p> <p> </p> </div> <div class="content-text-mimr"> <div>امتیاز شما: </div> <div><drupal-render-placeholder callback="voting_api.lazy_loader:buildForm" arguments="0=fivestar&amp;1=node&amp;2=galry&amp;3=35&amp;4=vote&amp;5=field_vote&amp;6=a%3A5%3A%7Bs%3A5%3A%22style%22%3Bs%3A17%3A%22fontawesome-stars%22%3Bs%3A12%3A%22show_results%22%3Bs%3A1%3A%221%22%3Bs%3A13%3A%22show_own_vote%22%3Bs%3A1%3A%221%22%3Bs%3A8%3A%22readonly%22%3Bi%3A0%3Bs%3A6%3A%22values%22%3Ba%3A0%3A%7B%7D%7D" token="qYiDzHKT5aUQtFdN7uu8Q_ijRebAYTIiN-IzYnOCQQ4"></drupal-render-placeholder></div> </div> <div class="content-text-mimr"> <div class="margin-10">برچسب‌ها</div> <div class="tags"> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/196" hreflang="fa">شمشاد</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/197" hreflang="fa">شمشاد جنگلی</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/76" hreflang="fa">باغ</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/198" hreflang="fa">بوستان</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/138" hreflang="fa">سبز</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/199" hreflang="fa">همیشه سبز</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/103" hreflang="fa">گیاه</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/200" hreflang="fa">بوته</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/201" hreflang="fa">بوته‌ای</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/28" hreflang="fa">درخت</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/202" hreflang="fa">درختی</a></div> </div> </div> <section class="content-text-mimr"> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=35&amp;2=comment&amp;3=comment" token="mOajXVYpiePDV-bhaUUBcAQM6DMmHS4y_f9c9tTURUM"></drupal-render-placeholder> </section> Wed, 02 Oct 2019 21:00:33 +0000 bradlycopper 35 at https://asemanam.ir دستگیری قاچاقچیان چوب جنگل نور +‌ عکس https://asemanam.ir/Noor-Traffickers-Arrested-Power-Injury-Noor-Urban-Foresters-Photo <span>دستگیری قاچاقچیان چوب جنگل نور +‌ عکس</span> <div class="content-text-mimr"> <div>Image</div> <div> <img src="/sites/default/files/1398-07/thief-1.jpg" width="603" height="402" alt="قاچاق چوب مازندران" /> </div> </div> <span class="content-text-mimr"><span>bradlycopper</span></span> <span class="content-text-mimr">چ, 07/10/1398 - 19:44</span> <div class="content-text-mimr"> <div>Body</div> <div><p>جنگل‌ نور بخش بزرگی از جنگل‌های هیرکانی مازندران را تشکیل می‌دهد. همچنین پارک معروف جنگلی نور نیز میزبان گردشگران بسیاری است که همه ساله از این جنگل‌ها دیدن کرده و از طبیعت زیبای آن لذت می‌برند. این پارک با مساحت ۳۶۰۰ هکتار خود، بزرگترین پارک جنگلی طبیعی خاورمیانه محسوب می‌شود. ورودی غربی این پارک در کیلومتر 5 جاده اصلی نور به محمودآباد قرار دارد؛ سردری سنگی با پوشش چوبی که شما را به دنیای دیگری فرا می خواند. به دلیل دسترسی مناسب این پارک به جاده ساحلی نور و نزدیکی آن به شهرهای رستم رود، محمودآباد، نور و آمل پذیرای جمعیت زیادی است و در ایام پیک سفر بسیار شلوغ می شود.</p> <p>با این حال همه ساله ما شاهد وقایع ناگوار در این جنگل بوده و هستیم. از جمله‌ی آن که این بار بر اثر تعقیب و گریز مامورین حفاظت جنگلبانی،‌ دو نفر از جنگلبان‌ها بر اثر تصادف آسیب دیده‌اند. فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان مازندران -ساری، با بیان اینکه فضا را برای قاچاقچیان چوب نا امن می‌کنیم از مصدومیت دو تن از جنگلبانان منابع طبیعی شهرستان نور در تعقیب و گریز قاچاقچیان چوب خبر داد.</p> <p><img alt="جنگلبان" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c25b8694-849d-45b4-bde5-c2ba57dc4438" data-src="/sites/default/files/inline-images/thief-2.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/thief-2.jpg" title="جنگلبانان مصدوم" /></p> <p>سرهنگ خورشیدی ساعتی قبل در برنامه زنده  شبکه خبر گفت: ساعات پایانی روز گذشته نیروهای حفاظتی منابع طبیعی شهرستان نور، حین گشت و مراقبت به یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب قاچاق مشکوک شده و در تعقیب و گریز با خودرو به کامیون برخورد کرده و به شدت مصدوم شدند.</p> <p>خورشیدی گفت: هم اکنون این دو جنگلبان جهت مداوا در بیمارستان نور بستری بوده و سرنشینان خودروی چوب قاچاق دستگیر و تحویل مقامات قضایی استان شدند.</p> <p>این فرمانده یگان حفاظت منابع‌طبیعی همچنین گفت: برای مقابله با فرصت‌طلبان و سودجویان که می‌خواهند به انفال دست‌اندازی کنند از هیچ تلاش و کوششی فرو گذار نخواهیم کرد و گشت و مراقبت و اقدامات بازدارنده را برای حفظ جنگل ها و مراتع افزایش می دهیم.سرهنگ خورشیدی در ادامه  گفت و گو با خبرنگار شبکه خبر از همکاری و حمایت بخش قضایی و انتظامی استان مازندران تشکر کرد و افزود: کلیه گذرگاه‌ها و مکان‌هایی که احتمال عبور چوب قاچاق وجود دارد را شناسایی و ایستگاه بازرسی مستقر کرده‌ایم.</p> </div> </div> Wed, 02 Oct 2019 16:14:59 +0000 bradlycopper 34 at https://asemanam.ir ۱۲ عکس خارق‌العاده و شگفت‌انگیز از طبیعت https://asemanam.ir/12-wonderful-and-incredible-photos-of-nature <span>۱۲ عکس خارق‌العاده و شگفت‌انگیز از طبیعت</span> <div class="content-text-mimr tags mimr-absolute"> <div class="tag is-info white"><a href="/photos" hreflang="fa">عکس</a></div> </div> <span class="content-text-mimr"><span>bradlycopper</span></span> <span class="content-text-mimr">ش, 06/23/1398 - 04:27</span> <div class="content-text-mimr"><div class="juicebox-parent"> <div id="node--32--field-tswyr-galry--rss" class="juicebox-container"> <noscript> <!-- Image gallery content for non-javascript devices --> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-06/image-1-w.jpg" alt="" title="منتخب مسابقه عکاسی" /> <br/> <span class="jb-title">منتخب مسابقه عکاسی</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-06/image-2w.jpg" alt="" title="برنده منتخب مردمی" /> <br/> <span class="jb-title">برنده منتخب مردمی</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-06/image-3w.jpg" alt="" title="مقام اول، آب" /> <br/> <span class="jb-title">مقام اول، آب</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-06/image-4w.jpg" alt="" title="مقام دوم، آب" /> <br/> <span class="jb-title">مقام دوم، آب</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-06/image-5w.jpg" alt="" title="مقام اول، چشم‌انداز" /> <br/> <span class="jb-title">مقام اول، چشم‌انداز</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-06/image-6w.jpg" alt="" title="مقام دوم، چشم‌انداز" /> <br/> <span class="jb-title">مقام دوم، چشم‌انداز</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-06/image-7w.jpg" alt="" title="مقام اول، حیات‌وحش" /> <br/> <span class="jb-title">مقام اول، حیات‌وحش</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-06/image-8w.jpg" alt="" title="مقام دوم، حیات‌وحش" /> <br/> <span class="jb-title">مقام دوم، حیات‌وحش</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-06/image-9w.jpg" alt="" title="مقام اول، مردم در طبیعت" /> <br/> <span class="jb-title">مقام اول، مردم در طبیعت</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-06/image-10w.jpg" alt="" title="مقام دوم، مردم در طبیعت" /> <br/> <span class="jb-title">مقام دوم، مردم در طبیعت</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-06/image-11w.jpg" alt="" title="مقام اول، شهرها در طبیعت" /> <br/> <span class="jb-title">مقام اول، شهرها در طبیعت</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-06/image-12w.jpg" alt="" title="مقام دوم، شهرها در طبیعت" /> <br/> <span class="jb-title">مقام دوم، شهرها در طبیعت</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> </noscript> </div> </div> </div> <div class="content-text-mimr"><p> </p> <p>طبیعت همواره باعث شگفتی انسان بوده و است. شگفتی‌هایی همچون مناظر خارق‌العاده، حیوانات زیبا، مکان‌ها و اشکال باور نکردنی که در طول تاریخ باقی‌ مانده و خانه‌ی عده‌ای از ما بوده است. این شگفتی‌ها و زیبایی‌های طبیعت بدون مراقبت و توجه افراد دلسوز و مهربان که آن را برای لذت‌ بردن و میراثی برای فرزندانشان می‌خواهند، باقی نخواهند ماند، چرا که بسیاری از ما انسان‌ها چه خواسته یا ناخواسته، به این زیبایی‌ها آسیب وارد می‌کنیم و در نهایت یکی یکی آن‌ها را نابود خواهیم کرد. در این مقاله‌، دوازده تصویر خارق‌العاده و شگفت‌انگیز که در مسابقه‌ی <a href="https://www.nature.org/en-us/get-involved/how-to-help/photo-contest/2019-winners/">Nature Conservancy's 2019 Photo Contest</a> انتخاب شده‌اند و به صورتی مورد توجه و حیرت شده را جمع آورده‌ایم تا مورد توجه شما نیز قرار گیرد.</p> <p> </p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="شیر آبی خلیج مونتری کالیفرنیا" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-1-w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-1-w.jpg" title="شیر آبی خلیج مونتری کالیفرنیا" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/20" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p>عکسی به یاد ماندنی از شیر دریایی کالیفرنیا که برنده عکس منتخب مسابقه عکاسی سازمان خیریه منابع طبیعی در سال ۲۰۱۹ شد. این عکس از بین ۱۰۰ هزار عکس ارسال شده به این مسابقه انتخاب شد که توسط Tyler Schiffman در خلیج مونتری کالیفرنیا گرفته شده است.</p> <h3>برنده منتخب مردمی</h3> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="برنده منتخب مردمی" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-2w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-2w.jpg" title="برنده منتخب مردمی" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/21" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p>جایزه‌ی منتخب مردمی به Diyanto Sarira از اندونزی برای عکسی از یک آبشار کوچک و رودخانه که از wasior در غرب پاپوآ گرفت،‌ داده شد.</p> <h3>مقام اول، آب</h3> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="مقام اول، آب" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-3w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-3w.jpg" title="مقام اول، آب" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/22" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p>کوسه نهنگی که در اعماق نینگالو ریف در آب‌های غربی استرالیا شنا می‌کند. ثبت این عکس به لطف شرایط خوب آب‌وهوایی و روشنایی در این عمق میسر شد. عکس از Alex Kydd</p> <h3>مقام دوم، آب</h3> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="مقام دوم، آب" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-4w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-4w.jpg" title="مقام دوم، آب" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/23" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p>دسته‌ای از فلامینگو‌ها که بر فراز دریاچه‌ی رنگارنگ نمک به پرواز درآمدند، کف شناور در دریاچه، شبیه به رعدوبرق به نظر می‌آید. این عکس با استفاده از هلیکوپتر در دریاچه‌ی Magadi در کنیا، در سال ۲۰۱۸ گرفته‌ شده‌ است. عکس از Hao Jiang</p> <h3>مقام اول، چشم‌انداز</h3> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="مقام اول، چشم‌انداز" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-5w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-5w.jpg" title="مقام اول، چشم‌انداز" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/24" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p>در آخرین روز تور ۵ روزه‌ی اسکی در اسلونی، سرانجام خود را بالای ابرها دیدیم و برای اولین بار در تمام طول سفر چیزی غیر از مه را دیدیم. عکس از Colin Ronald</p> <h3>مقام دوم، چشم‌انداز</h3> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="مقام دوم، چشم‌انداز" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-6w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-6w.jpg" title="مقام دوم، چشم‌انداز" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/25" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p>این عکسی است که با پهباد گرفته شده و طیف رنگ صورتی دریاچه‌ی صورتی Hutt Lagoon در غرب استرالیا را نشان می‌دهد. عکس از Leigh Miller</p> <h3>مقام اول، حیات‌وحش</h3> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="مقام اول، حیات‌وحش" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-7w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-7w.jpg" title="مقام اول، حیات‌وحش" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/26" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p>خرس قطبی در Svalbard نروژ. عکس از Fernando O’Farrill</p> <h3>مقام دوم، حیات‌وحش</h3> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="مقام دوم، حیات‌وحش" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-8w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-8w.jpg" title="مقام دوم، حیات‌وحش" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/27" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p>چکاوک شاه بلوطی در حال خواندن به شکلی که نیم‌رخش خلاف جهت نور و در پس زمینه روشنایی جنگل دیده می‌شود. عکس از Raymond Hennessy</p> <h3>مقام اول، مردم در طبیعت</h3> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="مقام اول، مردم در طبیعت" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-9w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-9w.jpg" title="مقام اول، مردم در طبیعت" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/28" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p>ماهیگیری در Hon Yen, Phu Yen ویتنام. عکس از Vinh Le van</p> <h3>مقام دوم، مردم در طبیعت</h3> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="مقام دوم، مردم در طبیعت" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-10w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-10w.jpg" title="مقام دوم، مردم در طبیعت" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/29" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p>پرتره در آب‌های خلیج Guanabara. عکس از Fabio Teixeira</p> <h3>مقام اول، شهرها در طبیعت</h3> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="مقام اول، شهرها در طبیعت" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-11w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-11w.jpg" title="مقام اول، شهرها در طبیعت" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/30" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p>این عکس در زمان مه کم از پل گلدن گیت در سانفرانسیسکو گرفته شده است. عکس از  Jay Huang</p> <h3>مقام دوم، شهرها در طبیعت</h3> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="مقام دوم، شهرها در طبیعت" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-12w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-06/image-12w.jpg" title="مقام دوم، شهرها در طبیعت" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/31" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p>شهر Mestia در شب، شهری کوچک در گورجستان. عکس از Yevhen Samuchenko</p> </div> <div class="content-text-mimr"> <div>امتیاز شما: </div> <div><drupal-render-placeholder callback="voting_api.lazy_loader:buildForm" arguments="0=fivestar&amp;1=node&amp;2=galry&amp;3=32&amp;4=vote&amp;5=field_vote&amp;6=a%3A5%3A%7Bs%3A5%3A%22style%22%3Bs%3A17%3A%22fontawesome-stars%22%3Bs%3A12%3A%22show_results%22%3Bs%3A1%3A%221%22%3Bs%3A13%3A%22show_own_vote%22%3Bs%3A1%3A%221%22%3Bs%3A8%3A%22readonly%22%3Bi%3A0%3Bs%3A6%3A%22values%22%3Ba%3A0%3A%7B%7D%7D" token="qj_wZnrrOa8zLr3inOV0YEAjyTNzMcRdJX2IbeUH1lc"></drupal-render-placeholder></div> </div> <div class="content-text-mimr"> <div class="margin-10">برچسب‌ها</div> <div class="tags"> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/126" hreflang="fa">عکس طبیعت</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/127" hreflang="fa">عکس منتخب</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/128" hreflang="fa">عکس گالری</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/129" hreflang="fa">عکس شگفت‌انگیز</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/133" hreflang="fa">عکس خارق‌العاده</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/134" hreflang="fa">شگفت‌انگیز</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/135" hreflang="fa">خارق‌العاده</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/142" hreflang="fa">کوه</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/151" hreflang="fa">شهر</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/152" hreflang="fa">آسمان شب</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/153" hreflang="fa">ستاره</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/130" hreflang="fa">شیر آبی</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/132" hreflang="fa">نور</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/154" hreflang="fa">پل</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/139" hreflang="fa">آسمان</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/155" hreflang="fa">خرس</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/146" hreflang="fa">خرس سفید</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/145" hreflang="fa">خرس قطبی</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/140" hreflang="fa">پرنده</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/137" hreflang="fa">رودخانه</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/138" hreflang="fa">سبز</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/136" hreflang="fa">آب</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/150" hreflang="fa">انسان</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/144" hreflang="fa">برف</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/156" hreflang="fa">Nature Conservancy</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/157" hreflang="fa">مسابقه عکاسی</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/5" hreflang="fa">سربرگی</a></div> </div> </div> <section class="content-text-mimr"> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=32&amp;2=comment&amp;3=comment" token="cBy-k65ZpSZzYuUeFvRtIUCCtXu8GaU6qLNQDMe_kRI"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 13 Sep 2019 23:57:04 +0000 bradlycopper 32 at https://asemanam.ir دستگیری قاچاقچیان چوب در استان فارس https://asemanam.ir/arrests-of-wood-smugglers-in-fars-province <span>دستگیری قاچاقچیان چوب در استان فارس</span> <div class="content-text-mimr"> <div>Image</div> <div> <img src="/sites/default/files/1398-06/image-2.jpg" width="1024" height="768" alt="قاچاق چوب" /> </div> </div> <span class="content-text-mimr"><span>bradlycopper</span></span> <span class="content-text-mimr">ج, 06/22/1398 - 02:00</span> <div class="content-text-mimr"> <div>Body</div> <div><p>این روزها قاچاق چوب به یکی از بزرگترین نگرانی‌ها در سطح کشور تبدیل شده است که اگر روند فزاینده به خود گیرد باید شاهد خواندن غزل‌های خداحافظی برای جنگل‌ها باشیم. چوب این ماده پرارزش از بدو خلقت بشر تاکنون، در زندگی روزمره انسان‌ها دخالت داشته و وقتی که بشر زندگی خود را در جنگل آغاز کرد، با چوب آشنا شده و از آن برای ساخت خانه و کاشانه، وسایل دفاعی، حمل و نقل و کشاورزی استفاده کرده است. چوب در تکامل انسان نقش مهمی داشته و کاربرد آن در وسایل حمل و نقل از جمله قایق و کشتی، خطوط ریل، در اشاعه تمدن‌ها، بقای انسان و کشف نواحی ناشناخته را به دنبال داشته است.</p> <div class="widget-toc"> <p class="toc-title">محتویات</p> <ol><li><a href="#نگاهی+به+برخی+از+قوانین+قاچاق+چوب">نگاهی به برخی از قوانین قاچاق چوب</a></li> <li><a href="#حادثه+شهرستان+رستم+استان+فارس">حادثه شهرستان رستم استان فارس</a></li> <li><a href="#سخن+پایانی">سخن پایانی</a></li> </ol></div> <p id="&amp;nbsp;" style="clear: both; font-style: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"> </p> <h3 id="نگاهی+به+برخی+از+قوانین+قاچاق+چوب">نگاهی به برخی از قوانین قاچاق چوب</h3> <p>در قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب هشتم شهریور سال 1338، قانون‌گذار سوءاستفاده و بهره‌برداری غیرمجاز از جنگل‌ها و مراتع را مشمول مقررات مربوط به قاچاق قرار داده است. همچنین قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 25 مردادماه 1346، حمل چوب، هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در همه نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل‌بانی ممنوع است و چنانچه مرتکب، فاقد پروانه بهره‌برداری باشد، طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد.</p> <p>قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12 اردیبهشت‌ماه 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مرتکبین جرایم قطع اشجار جنگلی و قاچاق چوب، هیزم و ذغال مستحصله نمی‌شود و با مرتکبین این‌گونه جرایم طبق قانون سابق رفتار خواهد شد.</p> <h3 id="حادثه+شهرستان+رستم+استان+فارس">حادثه شهرستان رستم استان فارس</h3> <p><img alt="قاچاق چوب" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="2463a91a-e5e8-49c4-bad1-0f48e8aadf6a" data-src="/sites/default/files/inline-images/image-3.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/image-3.jpg" title="قاچاق چوب" /></p> <p>به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس سید بهاالدین سادات سرپرست منابع طبیعی رستم در تشریح جزییات دستگیری قاچاقچیان چوب گفت : طی گزارشات مکرر مردمی مبنی بر قطع درختان بلوط در منطقه کوهستانی کوشک شهرستان رستم ، عملیاتهای مختلفی توسط یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان رستم جهت دستگیری متخلفین ومتجاوزین به عرصه هاصورت گرفت که متاسفانه با گماردن  مخبر بر سر راه نیروهای یگان توسط قاچاقچیان عملیات ها  با ناکامی مواجه میشد. وی گفت : خوشبختانه با انجام اقداماتی از جمله پوشیدن لباس شخصی توسط پرسنل واستفاده از خودروی شخصی ، بالاخره نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی موفق به شناسایی محل دقیق قطع درختان شدند و پس از هماهنگیهای لازم با دستگاههای قضایی وانتظامی شهرستان در یک عملیات ضربتی موفق به دستگیری ۳ نفر از قاچاقچیان و توقیف یکدستگاه سواری سمند ویک دستگاه وانت شدند . وی گفت متخلفان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده و خودروهای توقیفی نیز به پارکینگ نیروی انتظامی منتقل شدند .</p> <div class="columns" style="margin-bottom: 0"> <p><img alt="قاچاق چوب" class="column gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a2420792-39d1-41f6-b718-e18595989224" data-src="/sites/default/files/inline-images/image-4.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/image-4.jpg" style="border-radius: 10%;" title="قاچاق چوب" /></p> <p><img alt="قاچاق چوب" class="column gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c5c60df4-6d90-43d3-8832-6d46d768b5e7" data-src="/sites/default/files/inline-images/image-1.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/image-1.jpg" style="border-radius: 10%;" title="قاچاق چوب" /></p> <p><img alt="قاچاق چوب " class="column gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d444c32e-5403-45a5-b6a3-ee834b2c0ac7" data-src="/sites/default/files/inline-images/image-5.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/image-5.jpg" style="border-radius: 10%;" title="قاچاق چوب " /></p> </div> <p>سادات ضمن هشدار جدی به متخلفان عرصه های منابع طبیعی ، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف و قطع درختان جنگلی، یگان امداد جنگل و مرتع را با شماره تلفن ۱۵۰۴ مطلع کنند .</p> <h3 id="سخن+پایانی">سخن پایانی</h3> <p>با توجه به کویری و خشک بودن سرزمین ما ایران، این وظیفه‌ی یکایک ما ایرانی‌ها است تا از این سرمایه‌های با ارزش که متعلق به همه‌ی ماست، محافظت و مراقبت کنیم. از جمله‌ی مشکلات امروز ما ندانستن حقوق شخص و ملی است که این عدم آگاهی باعث آن شده است که ما به راحتی نسبت به داشته‌های خود بی‌توجه بوده و از آن‌ها بگذریم. جنگل، درختان و چوب‌های آنان جزو حقوق ملی ما ایرانی‌ها می‌باشد، در نتیجه اگر به جنگل رفتید یا ساکن مناطق جنگلی هستید، از حقوق و دارائی ملی خودتان محافظت کنید و در صورت دیدن تخلف آن‌ها را گزارش دهید. همانطور که مشاهده کردید، این جنایت بزرگ با کمک گزارشات با ارزش مردمی، شناسایی و از ادامه‌ی آن جلوگیری شد. حقمان را بدانیم و از دفاع کنیم.</p> </div> </div> Thu, 12 Sep 2019 21:30:51 +0000 bradlycopper 19 at https://asemanam.ir ۱۰ تا از مشهورترین باغ‌های جهان https://asemanam.ir/top-ten-most-famous-garden-around-the-world <span>۱۰ تا از مشهورترین باغ‌های جهان</span> <div class="content-text-mimr"> <div>Image</div> <div> <img src="/sites/default/files/1398-06/garden-1.jpg" width="768" height="459" alt="مشهورترین باغها" /> </div> </div> <span class="content-text-mimr"><span>bradlycopper</span></span> <span class="content-text-mimr">ش, 06/02/1398 - 06:11</span> <div class="content-text-mimr"> <div>Body</div> <div><p>کیست که عاشق گردش در یک باغ زیبا نباشد؟ هیچ زمانی بهتر از بهار، زمان شکفتن گل‌های نو رسیده، برای وقت گذرانی بیرون از خانه نیست. در طول تاریخ،‌ باغ‌ها مکانی برای تعمق و خلاقیت بودند و به مردم امکان شناور شدن در طبیعت را می‌دادند. با وجود تنوع باغ‌ها در سراسر دنیا، از باغ‌های کلاسیک فرانسوی تا باغ‌های صخره‌ای ژاپنی، این امکان برایمان وجود دارد تا چگونگی تغییر چشم‌اندازه‌ها را با استفاده از تغییر چینش گیاهان، مشاهده کنیم.</p> <p>این فضاهای عمومی با باغچه‌ی حیاط پشتی شما فرق دارند، آن‌ها چشم‌اندازهایی به دقت طراحی و چیده شده‌اند. تاریخ نشان می‌دهد که این نوع باغ‌ها حکم قدرت‌بنمایی برای طبقه‌ی ثروتنمند و اشرافی داشت که به دنبال سرگرم کردن مهمانان خود بودند، داشت. امروزه این باغ‌ها تبدیل به باغ‌های عمومی و باغ‌های گیاه‌شناسی شدند که به بازدیدکنندگان این اجازه را می‌دهد تا از گیاهان بومی و غیر بومی این باغ‌ها دیدن کنند و برای باغ‌های شخصی خود، الهام بگیرند.</p> <p>اگر به دنبال یک باغ خوش عکس برای عکاسی هستید و یا علاقه به گیاه‌شناسی دارید،‌ هیچ کمبودی از باغ‌های زیبا و سزاوار بازدید، احساس نخواهید کرد. ما در این مقاله به معرفی زیباترین باغ‌های جهان پرداختیم. هر باغ مشهوری،‌ تحت ساعت‌ها مراقبت و نگهداری قرار گرفته تا این مناظر زیبا را برای شما به نمایش بگذارد. پس منتظر چه هستید؟ یک باغ را انتخاب کنید و در آن گردش کنید.</p> <div class="widget-toc float-right"> <p class="toc-title">محتویات</p> <ol><li><a href="#باغ+گیاه‌شناسی+بروکلین،+بروکلین،+ایالات+متحده+آمریکا">باغ گیاه‌شناسی بروکلین، بروکلین، ایالات متحده آمریکا</a></li> <li><a href="#باغ+ورسای،+ورسای،+فرانسه">باغ ورسای، ورسای، فرانسه</a></li> <li><a href="#باغ+ویلا+دئسته،+تیوولی،+ایتالیا">باغ ویلا دئسته، تیوولی، ایتالیا</a></li> <li><a href="#باغ‌های+بوچارت،+بریتیش+کلمبیا،+کانادا">باغ‌های بوچارت، بریتیش کلمبیا، کانادا</a></li> <li><a href="#کوکنهوف،+لیسه،+هلند">کوکنهوف، لیسه، هلند</a></li> <li><a href="#باغ+گیاه‌شناسی+گرمسیری+نونگ+نوچ+،+شهر+پاتایا+،+تایلند">باغ گیاه‌شناسی گرمسیری نونگ نوچ ، شهر پاتایا ، تایلند</a></li> <li><a href="#باغ+رویوئان+جی،‌+کیوتو،+ژاپن">باغ رویوئان جی،‌ کیوتو، ژاپن</a></li> <li><a href="#املاک+و+باغ+پاوراسکورت،+انیسکری،+ایرلند">املاک و باغ پاوراسکورت، انیسکری، ایرلند</a></li> <li><a href="#باغ‌های+کیو،+لندن،+انگلستان">باغ‌های کیو، لندن، انگلستان</a></li> <li><a href="#باغ+مونه+،+گیورنی+،+فرانسه">باغ مونه ، گیورنی ، فرانسه</a></li> </ol></div> <p id="&amp;nbsp;" style="clear: both; font-style: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"> </p> <h2 id="باغ+گیاه‌شناسی+بروکلین،+بروکلین،+ایالات+متحده+آمریکا" style="clear: both; font-style: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">باغ گیاه‌شناسی بروکلین، بروکلین، ایالات متحده آمریکا</h2> <p><img alt="باغ گیاه‌شناسی بروکلین" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="2c93f2cb-7065-484e-8e98-27617748ab9c" data-src="/sites/default/files/inline-images/garden-2.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/garden-2.jpg" title="باغ گیاه‌شناسی بروکلین، آمریکا" /></p> <p>باغ گیاه‌شناسی <a href="https://www.bbg.org/">بروکلین</a> با مساحت بیش از ۲۱۰ هزار متر مربعی خود، در سال ۱۹۱۰ در پارک مونت‌پراسپکت ایلینوی آمریکا تاسیس شد. این باغ گیاه‌شناسی دوست‌داشتی، دارای ۱۴,۰۰۰ نوع از گیاهان است که در نواحی مختلف باغ شامل: باغ آبی،  یک باغ با تم انگلیسی و گیاهانی با نام‌هایی از نمایشنامه‌های شکسپیر، و یک باغ معطر که زیاد چشم‌نواز نیست. باغ گیاه‌شناسی بروکلین شاید بیشتر به خاطر باغ ژاپنی خاص خود شناخته‌شده باشد، اولین باغ ژاپنی که در یک باغ عمومی آمریکایی ساخته شد و بیش از ۲۰۰ عدد درخت گیلاس را در خود جای داده و هر ساله میزبان جمعیت کثیر در بهار است.</p> <p> </p> <h2 id="باغ+ورسای،+ورسای،+فرانسه">باغ ورسای، ورسای، فرانسه</h2> <p><img alt="باغ ورسای" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fe28459f-06fe-4fa1-954b-e460055e8aab" data-src="/sites/default/files/inline-images/garden-3.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/garden-3.jpg" title="باغ ورسای، ورسای، فرانسه" /></p> <p>این باغ بزرگ، که تنها در ضلع غربی <a href="https://mymodernmet.com/history-of-versailles-facts/">کاخ ورسای</a> واقع شده است، حدود ۸ میلیون متر مربع زمین را شامل می‌شود. بیشتر مناظرش به سبک باغ‌های کلاسیک فرانسوی به همراه امضایش، تقارن و نظم می‌باشد.چمن‌های آرایش شده با نقش‌هایی از گل، سنگ‌تراشه‌ها، و آبفشان‌هایی که به زمان لوئی چهاردهم بر می‌گردد. این باغ و کاخ ورسای به عنوان یک میراث جهانی در یونسکو به ثبت رسیده است.</p> <p> </p> <h2 id="باغ+ویلا+دئسته،+تیوولی،+ایتالیا">باغ ویلا دئسته، تیوولی، ایتالیا</h2> <p><img alt="باغ ویلا دئسته، تیوولی، ایتالیا" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="589c2e94-5b15-4227-b96a-6bab8dc2abc4" data-src="/sites/default/files/inline-images/garden-4.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/garden-4.jpg" title="باغ ویلا دئسته، تیوولی، ایتالیا" /></p> <p>این ویلای قرن شانزدهمی به خاطر باغ‌های رو به تراسش و فواره‌های آبش که با موزیک می‌رقصد، مورد توجه قرار می‌گیرد. این ویژگی در نورپردازی و تحت تاثیر قراردادن بینندگانی که برای سرگرمی به ویلا می‌آیند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این باغ برای پسر یک اشراف زاده و نوه‌ی پاپ ساخته شده است. <a href="http://www.villadestetivoli.info/indexe.htm">ویلا دئسته</a>،‌ یک نمونه‌ی فوق‌العاده از یک رنسانس باغ ایتالیایی است که چشم‌انداز باعث ایجام الهام و تعمق می‌شود.</p> <p> </p> <h2 id="باغ‌های+بوچارت،+بریتیش+کلمبیا،+کانادا">باغ‌های بوچارت، بریتیش کلمبیا، کانادا</h2> <p><img alt="باغ‌های بوچارت، بریتیش کلمبیا، کانادا" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="61fd68b0-2f0f-49e7-a63b-563aecfec240" data-src="/sites/default/files/inline-images/garden-5.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/garden-5.jpg" title="باغ‌های بوچارت، بریتیش کلمبیا، کانادا" /></p> <p>این واحه‌ی زیبا در ویکتوریا،‌ بریتیش کلمبیا با داشتن فضاهای سبز و گل‌های رنگارنگ خود، برای یک قرن است که باعث تعجب بازدیدکنندگان می‌شود. باغ‌های <a href="https://www.butchartgardens.com/">بوچارت</a> ۵۰ باغبان تمام وقت دارد که به باغ‌هایی با مساحت بیش از ۲۲۰ هزار متر مربع که دارای ۲۶ گلخانه است، رسیدگی می‌کنند. باغ غرق‌شده، pictured above، جزو محبوب‌ترین مکان‌های این باغ هستند. این مکان توسط یک معدن سنگ آهک شکل گرفته و توسط جنی بوچارت، همسر یک کارخانه‌دار سیمان ثروتمند، تبدیل به این چشم‌انداز رویایی شد.</p> <p> </p> <h2 id="کوکنهوف،+لیسه،+هلند">کوکنهوف، لیسه، هلند</h2> <p><img alt="کوکنهوف، لیسه، هلند" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7c4304fc-438b-4246-81c9-c7f36f70c724" data-src="/sites/default/files/inline-images/garden-6.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/garden-6.jpg" title="کوکنهوف، لیسه، هلند" /></p> <p>نمی‌شود که در بهار از هلند بازدید کرد و به لاله‌های زیبای آن فکر نکرد. و اگر شما از علاقه‌مندان به گل‌های لاله هستید، پس حتما از باغ مشهور <a href="https://keukenhof.nl/en/">کوکنهوف</a> در لیسه بازدید کنید. از اواخر مارس تا اواخر ماه مه، بازدیدکنندگانی از سراسر جهان برای دیدن نمایشی رنگارنگ از گل‌های لاله، نرگس، زعفران و سنبل،‌ دور هم جمع می‌شوند. هر ساله ۷ میلیون بذر گیاهان گلدار از ۱۰۰ شرکت گلفروشی آلمانی در این باغ گردآوری می‌شود. این گل‌ها با چینشی خیره‌کننده‌ی خود، هر ساله در این دو ماه، میزبان ۱ میلیون بازدیدکننده و علاقه‌مند از سراسر دنیا می‌باشند.</p> <p> </p> <h2 id="باغ+گیاه‌شناسی+گرمسیری+نونگ+نوچ+،+شهر+پاتایا+،+تایلند">باغ گیاه‌شناسی گرمسیری نونگ نوچ ، شهر پاتایا ، تایلند</h2> <p><img alt="باغ گیاه‌شناسی گرمسیری نونگ نوچ ، شهر پاتایا ، تایلند" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="92aa881c-3c69-4b21-ba90-3d2703cd7c35" data-src="/sites/default/files/inline-images/garden-7.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/garden-7.jpg" title="باغ گیاه‌شناسی گرمسیری نونگ نوچ ، شهر پاتایا ، تایلند" /></p> <p>این باغ گیاه‌شناسی در تایلند، نه تنها یک جاذبه گردشگری است بلکه یک مرکز تحقیقاتی در زمینه مطالعه‌ی <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3_%D9%86%D8%AE%D9%84%DB%8C">سرخس‌های نخلی</a> است، یک سری گیاهان دانه‌ای، شبیه به کف دست که قدمتشان به ۲۸۰ میلیون سال می‌رسد. جالب است بدانید که، باغ گیاه‌شناسی گرمسیری <a href="http://www.nongnoochtropicalgarden.com/">نونگ نوچ</a> در واقع به عنوان یک مزرعه به فروش رفت اما مالک، مساحت حدود ۲.۵ میلیون متر مربعی را وقف کاشت گیاهان گرمسیری و حفظ طبیعت وحشی آن منطقه کرد. این باغ شامل ۶۵۰ نوع گیاه بومی، با نواحی‌ای شامل گیاهان کاکتوس و باغ ساکولنتس از گیاهانی مانند ارکیده، می‌باشد.</p> <p> </p> <h2 id="باغ+رویوئان+جی،‌+کیوتو،+ژاپن">باغ رویوئان جی،‌ کیوتو، ژاپن</h2> <p><img alt="باغ رویوئان جی،‌ کیوتو، ژاپن" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d3242b78-4a16-4f50-9ab8-a71dbbab4681" data-src="/sites/default/files/inline-images/garden-8.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/garden-8.jpg" title="باغ رویوئان جی،‌ کیوتو، ژاپن" /></p> <p>باغی که در معبد بودائی <a href="http://www.ryoanji.jp/">رویوئان جی</a> ذن، کیوتو واقع شده‌ است، شامل مظاهر چشم‌انداز خشک ژاپن «karesansui» یا باغ صخره می‌شود. این باغ ذن توسط چینشی از صخره‌های بزرگ محاصره شده با شن ریکی به دقت انتخاب شده و چیده، ساخته شده است. به این منظور که وقتی از ایوان معبد به آن نگاه کنید، سنگ‌ها به شکل استراتژیکی چیده شده‌اند به همین خاطر نمی‌توانید همه را در یک لحظه ببینید. باوری وجود دارد که می‌گوید، هر کس که بتواند همه‌ی آن‌ها را از یک موقعیت مکانی ببیند، به روشن‌فکری رسیده است.</p> <p> </p> <h2 id="املاک+و+باغ+پاوراسکورت،+انیسکری،+ایرلند">املاک و باغ پاوراسکورت، انیسکری، ایرلند</h2> <p><img alt="املاک و باغ پاوراسکورت، انیسکری، ایرلند" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9c222b7f-a489-4a65-8bca-f75ca5821181" data-src="/sites/default/files/inline-images/garden-9.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/garden-9.jpg" title="املاک و باغ پاوراسکورت، انیسکری، ایرلند" /></p> <p>این ملک بزرگ در ایرلند هم به خاطر خانه‌ای که در آن واقع شده که ساخت آن به قرن ۱۳ میلادی برمی‌گردد و همینطور به خاطر باغ‌هایش که مساحتی در حدود ۱۹۰ هزار مربع دارد، شناخته می‌شود. بیشتر باغ‌های <a href="https://powerscourt.com/">املاک پاوراسکورت</a> در قرن ۱۹ میلادی و بعد از به ارث رسیدن این دارایی به هفتمین اشراف‌زاده پاوراسکورت، مروین وینگفیلد ۲۱ ساله، تبدیل به چشم‌انداز شدند. این باغ‌ها الهام گرفته از باغ‌های ورسای و دیگر باغ‌های معروف جهان بود که این اشراف‌زاده در سفرهایش دیده بود. اون یک باغ ژاپنی، ایتالیایی، باغ‌های دیواری و حتی یک گورستان حیوانات خانگی ساخت.</p> <p> </p> <h2 id="باغ‌های+کیو،+لندن،+انگلستان">باغ‌های کیو، لندن، انگلستان</h2> <p><img alt="باغ‌های کیو، لندن، انگلستان" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c6cfb508-98df-45f8-9ec8-1b17197d89c6" data-src="/sites/default/files/inline-images/garden-10.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/garden-10.jpg" title="باغ‌های کیو، لندن، انگلستان" /></p> <p>باغ‌های <a href="https://www.kew.org/">کیو</a>، واقع در جنوب لندن، در سرتاسر جهان به خاطر جای‌دادن به ۵۰ هزار گونه از گیاهان زنده، مشهور است. علاوه بر این‌ که، یک مرکز مهم تحقیقات گیاه‌شناسی است، یک شاهکار معماری نیز به خاطر آن خانه‌ی معتدل‌کننده خود، به حساب می‌آید: بزرگترین خانه‌ی شیشه‌ای ویکتوریایی. این مکان تاریخی،‌ خانه‌ی گونه‌های گیاهی در معرض انقراض می‌باشد.از دیگر جاذبه‌های کیو می‌توان به باغ بامبو، باغ‌ کشاورزی و هنرستان شاهزاده‌ی وال‌ها اشاره کرد که یک خانه‌ی شیشه‌ای شامل گیاهانی از ۱۰ منطقه‌ی آب‌وهوایی مختلف، می‌شود.</p> <p> </p> <h2 id="باغ+مونه+،+گیورنی+،+فرانسه">باغ مونه ، گیورنی ، فرانسه</h2> <p><img alt="باغ مونه ، گیورنی ، فرانسه" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5474efd9-3eb9-473d-b5dd-581b3766d268" data-src="/sites/default/files/inline-images/garden-11.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/garden-11.jpg" title="باغ مونه ، گیورنی ، فرانسه" /></p> <p>این باغ‌ها که باعث الهام سری <a href="https://mymodernmet.com/claude-monet-water-lilies/">نیلوفر‌های آبی</a> نقاش معروف امپرسیونیست بوده، در <a href="http://fondation-monet.com/en/">خانه‌ی کلود مونت</a> واقع شده است. امروزه با سفر به روستای گیورنی این امکان وجود دارد که خود را در دنیای مونت شناور کنید. باغ آبی نمادین او، همراه با یک پل ژاپنی‌ که همچنان پا بر جاست، میزبان گردشگران در تمام طول سال است.</p> </div> </div> Sat, 24 Aug 2019 01:41:01 +0000 bradlycopper 18 at https://asemanam.ir گالری تصاویر آسمان - بخش اول https://asemanam.ir/gallery-of-blue-sky-pictures-part-one <span>گالری تصاویر آسمان - بخش اول</span> <div class="content-text-mimr tags mimr-absolute"> <div class="tag is-info white"><a href="/photos" hreflang="fa">عکس</a></div> </div> <span class="content-text-mimr"><span>bradlycopper</span></span> <span class="content-text-mimr">ش, 05/12/1398 - 16:37</span> <div class="content-text-mimr"><div class="juicebox-parent"> <div id="node--6--field-tswyr-galry--rss" class="juicebox-container"> <noscript> <!-- Image gallery content for non-javascript devices --> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-05/71999w.jpg" alt="" title="آسمان آبی #1" /> <br/> <span class="jb-title">آسمان آبی #1</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-05/813w.jpg" alt="" title="آسمان آبی #2" /> <br/> <span class="jb-title">آسمان آبی #2</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-05/7242w.jpg" alt="" title="آسمان آبی #3" /> <br/> <span class="jb-title">آسمان آبی #3</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-05/27808w.jpg" alt="" title="آسمان آبی #4" /> <br/> <span class="jb-title">آسمان آبی #4</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-05/40275w.jpg" alt="" title="آسمان آبی #5" /> <br/> <span class="jb-title">آسمان آبی #5</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-05/111279w.jpg" alt="" title="آسمان آبی #6" /> <br/> <span class="jb-title">آسمان آبی #6</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-05/347939w.jpg" alt="" title="آسمان آبی #7" /> <br/> <span class="jb-title">آسمان آبی #7</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-05/348752w.jpg" alt="" title="آسمان آبی #8" /> <br/> <span class="jb-title">آسمان آبی #8</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-05/373534w.jpg" alt="" title="آسمان آبی #9" /> <br/> <span class="jb-title">آسمان آبی #9</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> <p class="jb-image"> <img src="/sites/default/files/1398-05/674955w.jpg" alt="" title="آسمان آبی #10" /> <br/> <span class="jb-title">آسمان آبی #10</span><br/> <span class="jb-caption"></span> </p> </noscript> </div> </div> </div> <div class="content-text-mimr"><p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"> </p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">از زیباترین جاذبه‌های طبیعت که بین همه‌ی ما انسان‌ها تقسیم شده، آسمان است. یکی از تفریحات آرامش‌بخش برای ما نگاه به آسمان و خیره شدن به پنهای بی‌نهایت آن است. نگاه به آن و رنگ آبی زیبای آن باعث الهام به بسیاری شده است و حتی امروزه توصیه می‌شود که برای بر انگیختن خلاقیت در خود‌‌،‌ بهتر است از رنگ آبی آسمانی در رنگ‌آمیزی اتاق کار خود استفاده کنید. آسمان به رنگ‌ها و اشکال مختلف قابل رویت است. همانطور که می‌دانید، آسمان اجزای مختلفی را شامل می‌شود و در زمان‌های متفاوت، رنگ‌های متفاوتی هم دارد. پس نمی‌تواند آن را همیشه یک شکل دید. اجزایی چون ابر،‌ خورشید، ماه، ستارگان و ... را شامل می‌شود. آسمان به صورت یک نواخت، آسمان ابری، آسمان مهتابی، آسمان بارانی و بسیاری از حالات معروف آن که در طول تاریخ برای ما انسان‌ها از جذابیت بالایی برخوردار بوده است.</p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">یک تصویر زیبا حتی می‌تواند پس‌زمینه‌ی خوبی برای عکاسی در نظر گرفته شود و شما تصاویر فوق‌العاده‌ای را با استفاده از این منظره‌ی زیبا، برای مکان‌های مختلفی چون برج‌ها، خانه‌ها، تصاویر در طبیعت و درختان و پرندگان دیده‌اید. استفاده‌ی درست از چنین مناظری برای عکاسی، خود تکنیکی قدرتمند و موثر برای زیبا کردن موضوع عکس به حساب می‌آید. حال آن که بسیاری از طراحان گرافیکی نیز از چنین تصاویری برای پس‌زمینه کار خود استفاده کرده و زیبایی وصف‌ ناپذیری به کار‌های خود داده‌اند.</p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">در سری گالری تصاویر آسمان، ما سعی بر این داریم که طی چندین بخش، زیبایی‌های آن را به شکل‌ها و در زوایای مختلف به تصویر بکشیم. همچنین برای <strong>دانلود</strong> تصاویر با کیفیت بالا به لینک زیر تصاویر در ادامه توجه کنید:</p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"> </p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="عکس آسمان" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/71999w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/71999w.jpg" title="آسمان آبی #1" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/8" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"> </p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="عکس آسمان" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/813w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/813w.jpg" title="آسمان آبی #2" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/9" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"> </p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="عکس آسمان" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/7242w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/7242w.jpg" title="آسمان آبی #3" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/10" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"> </p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="عکس آسمان" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/27808w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/27808w.jpg" title="آسمان آبی #4" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/11" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"> </p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="عکس آسمان" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/40275w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/40275w.jpg" title="آسمان آبی #5" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/12" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"> </p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="عکس آسمان" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/111279w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/111279w.jpg" title="آسمان آبی #6" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/13" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"> </p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="عکس آسمان" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/347939w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/347939w.jpg" title="آسمان آبی #7" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/14" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"> </p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="عکس آسمان" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/348752w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/348752w.jpg" title="آسمان آبی #8" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/15" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"> </p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="عکس آسمان" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/373534w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/373534w.jpg" title="آسمان آبی #9" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/16" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"> </p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><img alt="عکس آسمان" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/674955w.jpg" id="" src="https://asemanam.ir/sites/default/files/1398-05/674955w.jpg" title="آسمان آبی #10" /></p> <p style="text-align: center"> <a class="button" href="https://asemanam.ir/node/17" target="_blank"> نسخه با کیفیت بالا </a></p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"> </p> <p dir="rtl" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"> </p> </div> <div class="content-text-mimr"> <div>امتیاز شما: </div> <div><drupal-render-placeholder callback="voting_api.lazy_loader:buildForm" arguments="0=fivestar&amp;1=node&amp;2=galry&amp;3=6&amp;4=vote&amp;5=field_vote&amp;6=a%3A5%3A%7Bs%3A5%3A%22style%22%3Bs%3A17%3A%22fontawesome-stars%22%3Bs%3A12%3A%22show_results%22%3Bs%3A1%3A%221%22%3Bs%3A13%3A%22show_own_vote%22%3Bs%3A1%3A%221%22%3Bs%3A8%3A%22readonly%22%3Bi%3A0%3Bs%3A6%3A%22values%22%3Ba%3A0%3A%7B%7D%7D" token="_v8GSEXqSFLEimdRv1VpDc_KvxRHjAqve5k4IjT4m4E"></drupal-render-placeholder></div> </div> <div class="content-text-mimr"> <div class="margin-10">برچسب‌ها</div> <div class="tags"> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/60" hreflang="fa">۱۰ عکس از آسمان, </a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/61" hreflang="fa">گالری</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/62" hreflang="fa">گالری عکس</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/63" hreflang="fa">آبی</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/64" hreflang="fa">آسمان آبی</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/65" hreflang="fa">آسمان قشنگ</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/66" hreflang="fa">آسمان زیبا</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/67" hreflang="fa">آسمان روز</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/68" hreflang="fa">تصاویر زیبا</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/69" hreflang="fa">تصاویر قشنگ</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/70" hreflang="fa">گالری هنری</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/71" hreflang="fa">عکس آسمان</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="fa">تصویر آسمان</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/73" hreflang="fa">آبی آسمانی</a></div> <div class="tag"><a href="/taxonomy/term/5" hreflang="fa">سربرگی</a></div> </div> </div> <section class="content-text-mimr"> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=6&amp;2=comment&amp;3=comment" token="7H2NushWfAU6Qys0xeMiKDyrLvbqw6kb1N4k7BFyk50"></drupal-render-placeholder> </section> Sat, 03 Aug 2019 12:07:24 +0000 bradlycopper 6 at https://asemanam.ir تشخیص نوع درخت از روی پوست https://asemanam.ir/identify-tree-from-their-bark <span>تشخیص نوع درخت از روی پوست</span> <div class="content-text-mimr"> <div>Image</div> <div> <img src="/sites/default/files/1398-04/tree-1.jpg" width="653" height="435" alt="تشخیص درخت از روی پوست آن" /> </div> </div> <span class="content-text-mimr"><span>bradlycopper</span></span> <span class="content-text-mimr">ج, 04/21/1398 - 18:16</span> <div class="content-text-mimr"> <div>Body</div> <div><p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">بی شک در نگاه اولتان به یک درخت، به برگ‌های آن دقت می‌کنید. درختان در انواع شکل‌ها و اندازه‌ها یافت می‌شوند و مردم معمولا برای تشخیص آن‌ها به اثر انگشت برگ‌هایشان دقت می‌کنند و در مرحله‌ی بعدی به گل‌ها یا میوه‌ی آن‌ها رجوع می‌کنند.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">اما شما به کمک پوست درخت نیز می‌توانید نوع آن را تشخیص دهید. در اولین نگاه این لایه‌ی پوشاننده و محافظ بدنه و شاخه درختان، به نظر دریایی بی‌پایان از رنگ‌های خاکستری و قهوه‌ای می‌آید اما با نگاهی نزدیک‌تر متوجه تنوع رنگی و بافتی پوست درختان می‌شوید.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">مایکل ووجچ در مقدمه‌ی کتاب خود: «<a href="http://knowyourtrees.com/books/bark-book/" style=" ">Bark: A Field Guide to Trees of the Northeast</a>» می‌نویسد: «اگر می‌خواید جنگل را تجربه کنید، با درختانش در آمیزید و اگر می‌خواید درختان را بشناسید، پوستشان را بیاموزید.»</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">الگوها، بافت‌ها و مشخصات گوناگونی از پوست درختان وجود دارد که به کمک آن‌ها می‌توانید، بدون حتی نگاه کردن به برگ‌شان، آن‌ها را تشخیص دهید. در ادامه چند ایده برای شروع کار را بررسی می‌کنیم:</p> <div class="widget-toc float-right"> <p class="toc-title">محتویات</p> <ol><li><a href="#درخت+با+پوست+هموار+و+نشکسته">درخت با پوست هموار و نشکسته</a></li> <li><a href="#درختانی+که+به+صورت+نوارهای+افقی+پوست‌+انداخته‌اند">درختانی که به صورت نوارهای افقی پوست‌ انداخته‌اند</a></li> <li><a href="#لنتیکال‌های+بسیار​">لنتیکال‌های بسیار​</a></li> <li><a href="#شیارهای+عمیق">شیارهای عمیق</a></li> <li><a href="#رسوبات+و+صفحات​">رسوبات و صفحات​</a></li> <li><a href="#رنگین‌کمانی+از+رنگ‌ها">رنگین‌کمانی از رنگ‌ها</a></li> <li><a href="#مشخصات+غیر+معمول​">مشخصات غیر معمول​</a></li> <li><a href="#آزمایش+رایحه">آزمایش رایحه</a></li> </ol></div> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"> </p> <h2 id="درخت+با+پوست+هموار+و+نشکسته" style="clear: both; font-style: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">درخت با پوست هموار و نشکسته</h2> <p><img alt="پوست درخت" class="align-center gall cursor" data-src="/sites/default/files/inline-images/tree-2_0.jpg" src="/sites/default/files/inline-images/tree-2_0.jpg" title="پوست هموار و نشکسته" /></p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">بعضی مواقع درختان جوان، دارای پوستی هموار و نشکسته هستند. معمولا این حالت با بالا رفتن سن درختان از بین می‌رود. اما تعداد اندکی از درختان مانند چنار آمریکایی و افرای قرمز وجود دارند که این پوست نشکسته را در تمام طول عمر خود حفظ می‌کنند.</p> <h2 id="درختانی+که+به+صورت+نوارهای+افقی+پوست‌+انداخته‌اند" style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">درختانی که به صورت نوارهای افقی پوست‌ انداخته‌اند</h2> <p><img alt="پوست درخت" class="align-center gall cursor" data-entity-type="file" data-entity-uuid="73e748e3-75d1-4b73-a2b8-227835e1a15e" data-src="/sites/default/files/inline-images/tree-3_0.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/tree-3_0.jpg" title="درختانی که به صورت نوارهای افقی پوست‌ انداخته‌اند" /></p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">بعضی مواقع ممکن است متوجه درختی شوید که انگار در حال پوست انداختن است. در بعضی موارد، به این دلیل که چوب درختان سریع‌تر از پوستشان رشد کرده و آن‌ها رو دور می‌زنند، پس پوست بیرونی فشار می‌آورند. در بعضی درختان، این فشار به حدی می‌رسد که پوست نازک درختان از جایش جدا می‌شود و انگار درخت در حال پوست انداختن است. به عنوان مثال در<span> </span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3_(%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA)" style=" ">درخت توس</a><span> </span>سفید «یا کاغذی»، این لایه‌ها به صورت نوارهایی فرفری و افقی از پوست درخت بیرون می‌زنند.</p> <h2 id="لنتیکال‌های+بسیار​" style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">لنتیکال‌های بسیار<span><span title="کلیک و کشیدن برای تغییر اندازه">​</span></span></h2> <p><img alt="پوست درخت" class="align-center gall cursor" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9b30f42e-6ca3-4a13-9d9d-30ebd39389aa" data-src="/sites/default/files/inline-images/tree-4_0.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/tree-4_0.jpg" title="لنتیکال‌های بسیار​" /></p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Lenticel" style=" ">لنتیکال‌ها</a>،‌ حفره‌هایی هستند که نقش مهمی در پروسه‌ی به جریان انداختن دی‌اکسید کربن و اکسیژن در سرتاسر پوسته‌ی محافظ درخت دارند. همه‌ی درختان آن را دارند اما در بعضی از درخت‌ها،‌ مشهودترند.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">لنتیکال‌ها در شکل‌ها، اندازه‌ها و حتی رنگ‌های مختلف دیده می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به شکل خطوط افقی تاریک در درخت‌های توس زرد و به صورت الماسی شدکل در<span> </span><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Populus_grandidentata" style=" ">صنوبرهای آمریکایی</a><span> </span>اشاره کرد.</p> <h2 id="شیارهای+عمیق" style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">شیارهای عمیق</h2> <p><span><span title="کلیک و کشیدن برای تغییر اندازه"><img alt="پوست درخت" class="align-center gall cursor" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a33b0def-7144-4b14-8c75-1a4f4e1304fb" data-src="/sites/default/files/inline-images/tree-5_0.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/tree-5_0.jpg" title="شیارهای عمیق" /></span></span></p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">اگر درختی دارای پوست زخیمی هست، به شیارها و مرزبندی‌هایش توجه کنید. این شیارهای لایه‌ی بیرونی پوست درخت را<span> </span><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bark_(botany)" style=" ">ریتیوم</a><span> </span>می‌گویند.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">بعضی درختان مثل<span> </span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%B4%DA%AF_(%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87)" style=" ">زبان گنجشک</a><span> </span>سفید، شیارهای توی هم رفته‌ای دارند. بقیه‌ی درختان مثل بلوط قرمز شمالی، شیارهای قطع نشده‌ای دارند. بلوط سفید هم دارای شیارهای شکسته‌ی افقی می‌باشد.</p> <h2 id="رسوبات+و+صفحات​" style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">رسوبات و صفحات<span><span title="کلیک و کشیدن برای تغییر اندازه">​</span></span></h2> <p><img alt="پوست درخت" class="align-center gall cursor" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ce745865-acdc-49cc-8cbf-3a10ab9b439c" data-src="/sites/default/files/inline-images/tree-6_0.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/tree-6_0.jpg" title="رسوبات و صفحات​" /></p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">به جای شیارها، بعضی از درختان دارای شکستگی‌هایی در لایه‌ی ریتیوم خود هستند که بیشتر شبیه به رسوبات یا صفحات هستند. بیشتر کاج‌ها و درختان صنوبر این رسوبات را روی پوست خود دارند در صورتی که بعضی درختان مثل توس سیاه، دارای صفحاتی ضخیم و نامنظم بر روی تنه‌ی خود هستند.</p> <h2 id="رنگین‌کمانی+از+رنگ‌ها" style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">رنگین‌کمانی از رنگ‌ها</h2> <p><span><span title="کلیک و کشیدن برای تغییر اندازه"><img alt="پوست درخت" class="align-center gall cursor" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4e524f30-5ed0-48c1-9521-47ae79b17075" data-src="/sites/default/files/inline-images/tree-7_0.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/tree-7_0.jpg" title="رنگین‌کمانی از رنگ‌ها" /></span></span></p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">فقط بافت و طرح پوست درختان نیست که به شناسایی آن کمک می‌کند بلکه رنگ آن نیست به همان اندازه مهم است.با این که در نگاه اول، پوست درختان به شکل ترکیبی مات از رنگ‌های خاکستری و قهوه‌ای به نظر می‌رسند اما درختان دارای رنگین‌کمانی از رنگ‌ها می‌باشند.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">به عنوان مثال درخت چنار دارای پوستی با رنگ خاکستری روشن است و درخت آلبالو، پوستی به رنگ قرمز-قهوه‌ای دارد. درخت گردوی سیاه دارای پوستی بسیار تاریک بوده در صورتی که درختان توس دارای پوستی سفید یا نقره‌ای می‌باشند.</p> <h2 id="مشخصات+غیر+معمول​" style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">مشخصات غیر معمول<span><span title="کلیک و کشیدن برای تغییر اندازه">​</span></span></h2> <p><img alt="پوست درخت" class="align-center gall cursor" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7043ae20-fe04-4bb4-812d-172eb137a95a" data-src="/sites/default/files/inline-images/tree-8_0.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/tree-8_0.jpg" title="مشخصات غیر معمول​" /></p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">جدای از شیارها، لنتیکال‌ها، رنگ و پوست‌ انداختن، برخی از انواع درختان دارای یک سری چیزهای عجیب هستند که بر روی پوست آن‌ها رشد می‌کنند.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">برای مثال، انواع وحشی<span> </span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C" style=" ">درخت لیلکی آمریکایی</a>، دارای تیغ‌های قرمز بلند بر روی تنه و شاخه‌های خود است. این تیغ‌ها معمولا سه سر دارند اما ممکن است تعداد بیشتر هم داشته باشند، مخصوصا در قسمت تنه درخت. این تیغ‌ها شبیه به خار هستند و می‌توانند تا ۳ اینچ هم رشد کنند.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">درخت<span> </span><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Zanthoxylum_clava-herculis" style=" ">Hercules club</a><span> </span>نیز دارای برجستگی‌های زگیل مانندی بر روی پوست خود می‌باشد.</p> <h2 id="آزمایش+رایحه" style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">آزمایش رایحه</h2> <p><span><span title="کلیک و کشیدن برای تغییر اندازه"><img alt="پوست درخت" class="align-center gall cursor" data-entity-type="file" data-entity-uuid="083bde2e-32fd-4f9c-b04b-04f3ac6dae0a" data-src="/sites/default/files/inline-images/tree-9_0.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/tree-9_0.jpg" title="آزمایش رایحه" /></span></span></p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">راه دیگری که برای شناسایی یک درخت وجود دارد، بو کشیدن پوست آن است.<span> </span><a href="https://www.nps.gov/brca/learn/nature/ponderosapine.htm" style=" ">سرویس پارک ملی آمریکا</a><span> </span>در مقاله‌ی خود اشاره می‌کند که شما با بو کشیدن پوست برخی از درختان می‌توانید آنان را شناسایی کنید.به عنوان مثال،<span> </span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AC_%D8%B2%D8%B1%D8%AF" style=" ">درخت کاج زرد</a><span> </span>که در تصویر می‌بینید، رایحه‌ی عصاره ذرت یا وانیل را دارد.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">همینطور دیگر درختان کاج نیست دارای رایحه‌ی<span> </span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86" style=" ">تربانتین</a><span> </span>هستند در صورتی که توس زرد بویی شبیه به<span> </span><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wintergreen" style=" ">وینترگرین</a><span> </span>دارد و درخت<span> </span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3" style=" ">ساسافراس</a><span> </span>هم می‌تواند رایحه‌ای شبیه به دارچین و ادویه داشته باشد.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">پس بار دیگر که به دل طبیعت رفتید، نگاهی نزدیک‌تر به درختان اطرافتان باندازید. این بار ممکن است جزئیات بیشتر را از پوست درختان ببینید که تا به حال به آن‌ها توجه نکرده بودید.</p> </div> </div> Fri, 12 Jul 2019 13:46:30 +0000 bradlycopper 4 at https://asemanam.ir آیا سگ‌ها حسادت می‌کنند؟ https://asemanam.ir/are-dogs-feel-jealous-or-not <span>آیا سگ‌ها حسادت می‌کنند؟</span> <div class="content-text-mimr"> <div>Image</div> <div> <img src="/sites/default/files/1398-04/dog-1.jpg" width="653" height="435" alt="حسادت در سگ‌ها" /> </div> </div> <span class="content-text-mimr"><span>bradlycopper</span></span> <span class="content-text-mimr">ج, 04/21/1398 - 18:10</span> <div class="content-text-mimr"> <div>Body</div> <div><p> چه یک توله یا سگ کوچک همسایه‌تان باشد، به احتمال زیاد سگ شما نمی‌خواهد که توجه‌تان را به کس دیگری جلب کنید. این که فکر کنید سگتان حسادت می‌کند جزوی از تخیلات شما نیست. برخی اوقات این سوال برایمان پیش می‌آید که آیا ممکن است که سگ‌ها هم احساسات پیچیده‌ای مانند حسادت را درک کنند؟</p> <div class="widget-toc float-right"> <p class="toc-title">محتویات</p> <ol><li><a href="#یافته‌های+علمی+چه+می‌گویند؟">یافته‌های علمی چه می‌گویند؟</a></li> <li><a href="#نشانه‌های+حسادت+سگ+شما">نشانه‌های حسادت سگ شما</a></li> </ol></div> <p style="clear: both; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">پدر تکامل،‌ چارلز داروین، این نظریه را بیان کرد که حس حسادت ممکن است در بین موجوداتی که با انسان زندگی می‌کنند، به خصوص سگ‌ها وجود داشته باشد.او در کتاب خود «<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A8%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA" style=" ">تبار انسان</a>» که در سال ۱۸۷۱ منتشر شد این گونه می‌نویسد: «‌هر کسی می‌دانند که یک سگ تا چه حد می‌تواند نسبت به توجه صاحبش به دیگر موجودات حسادت نشان دهد.»</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">از زمان داروین تا به حال که ۱۵۰ سال می‌گذرد، دانشمندان سعی بر این دارند تا درستی این نظریه را بررسی کنند.بعضی‌ها متعقدند که حسادت تنها مختص انسان است و ما این حس را به حیوانات خانگی خود منتقل کردیم.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">اما اگر شما سگی داشته باشید، احتمالا متوجه حس حسادتش می‌شوید. تا به حال با سگ دیگری، اطراف توله‌ی خود بازی کرده‌اید؟ یا سگ دیگری را دستی کرده و به خانه آورده‌اید؟ سگتان دنیا را بر سرتان خراب می‌کند. بیشتر سگ‌ها دوست دارند در مرکز توجه صاحبشان قرار گیرند و رقیب را نمی‌پذیرند.</p> <h2 id="یافته‌های+علمی+چه+می‌گویند؟" style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">یافته‌های علمی چه می‌گویند؟</h2> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">چند سال پیش، محققانی از دانشگاه کالیفرنیا،‌ سن دیگو، متوجه رفتار حسادت‌جویانه‌ی سگ‌ها نسبت به توجه صاحبشان به صدای سگ‌های دیگر شدند که با ناله و دم‌ تکان‌ دادن، آن را ابراز می‌کردند. سگ‌ها با چسبیدن به صاحبشان و هل دادن سگ‌ رباتی،‌ سعی بر این داشتند تا بین صاحبشان و سگ رباطی قرار گیرند.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">یکی از نویسندگان و روان‌شناسانِ این تحقیق، پروفسور کریستین هریس در<span> </span><a href="https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/dog_jealousy_study_suggests_primordial_origins_for_the_green_eyed_monster" style=" ">این مقاله</a><span> </span>می‌نویسد: «تحقیقات ما نه‌ تنها نظریه حسادت سگ‌ها را ثابت می‌کند بلکه آن‌ها در تلاش هستند تا رابطه‌ی بین صاحبشان و سگ به نظر رقیب را از بین ببرند» در این تحقیق همچنین آمده است که: «ما به صورت مستقیم نمی‌توانیم با سگ‌ها صحبت کنیم اما اینطور به نظر می‌رسد که آن‌ها به دنبال حفاظت از یک رابطه‌ی مهم اجتماعی هستند.»</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">در تحقیق دیگری که در ژورنال<span> </span><a href="https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0094597" style=" ">PLOS One</a><span> </span>منتشر شده است، محققان نوار‌های ویدئویی از واکنش‌های ۳۶ صاحب و سگ‌هایشان در خانه را بررسی کردند. محققان با ایجاد شرایط خاص، رفتار سگ‌ها را بررسی کردند. ابتدا صاحبان برای مدتی به سگ‌ها بی‌توجهی کردند و به سگ انیمیشنی یا به یک کدوی هالووین بیشتر توجه کردند، در هر دو مورد صاحبان مانند سگ‌های واقعی آن‌ها را ناز کردند و با آنها خوب رفتار کردند. در سومین موقعیت، صاحبان صدایی بلند و آهنگین از<span> </span><a href="https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;q=pop-up+book" style=" ">کتابی پاپ‌آپ</a><span> </span>در می‌آوردند.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">۷۸٪ از سگ‌ها، صاحبشان را زمانی که به سگ تقلبی واکنش نشان می‌داد، هل می‌دادند و ۴۲٪ آنها زمانی که با کدوی هالووین بود. ۲۲٪ سگ‌ها نسبت به کتاب واکنش نشان دادند. حدود یک-سوم سگ‌ها تلاش کردند که بین صاحبشان و سگ‌تقلبی قرار بگیرند و ۲۵٪ آنها سگ دیگری را گاز می‌گرفتند.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">محققان معتقدند که واکنش خشونت‌آمیز سگ‌ها ناشی از این است که آنان بر این باورند که آن سگ واقعی‌ بوده و به عنوان رقیب توجه صاحبشان را به خود جلب می‌کند.</p> <blockquote class="notification"><p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><span style="color:#f39c12;">پروفسور</span> هریس می‌گوید: «بیشتر مردم فکر می‌کنند که حس حسادت یک ساختار اجتماعی و انسانی است و یا این که مخصوص روابط جنسی و عاشقانه است. اما نتایج ما این ایده‌ها را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که حیوانات اطراف ما استرس خاصی نسبت به رقیب خود در ربودن توجه فرد مورد علاقه‌ خود دارند.</p> </blockquote> <h2 id="نشانه‌های+حسادت+سگ+شما" style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">نشانه‌های حسادت سگ شما</h2> <p><img alt="حسادت سگ" class="gall cursor align-left" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3a4636fb-1138-4b65-a18a-dc989a9ecda3" data-src="/sites/default/files/inline-images/dog-2.jpg" height="193" id="" src="/sites/default/files/inline-images/dog-2.jpg" style="margin: 20px; border-radius: 5px;" title="نشانه‌های حسادت سگ شما" width="289" /></p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">سگ شما ممکن است برای جلب توجه شما و یا بعد از ایجاد حس حسادت این واکنش‌ها را نشان دهد پس به این نشانه‌ها دقت کنید:</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><strong>پرخاشگری</strong><span> </span>- از کم اشتهایی تا کشیدن خود روی زمین، خشمگینانه وغ وغ کردن، سگ شما حرکت‌های پرخاشگرانه‌ای نسبت به شما یا سگ رقیب بروز خواهد داد.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><strong>جلب توجه کردن</strong><span> </span>- حیوانات خانگی ممکن است توجه بیشتر از صاحبشان با لیس زدنشان، غلت خوردن و یا تلاش برای خاراندن و ناز کردنشان، جلب کنند.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><strong>حادثه</strong><span> </span>- سگ‌های مغرور ممکن است به صورت اتفاقی به دستشویی بروند تا توجه صاحبشان را جلب کنند و یا حتی به خود صدمه بزنند.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><strong>حیله</strong><span> </span>-سگتان به شما می‌گوید: «به من نگاه کن!»، سعی می‌کند با حیله توجه شما را به خود جلب کند.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><strong>ترک کردن<span> </span></strong>- اگر سگتان پژمرده شده، اتاق را ترک می‌کند.</p> <p style=" font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">اگر بیش از یک حیوان خانگی دارید، توجه داشته باشید همه را به یک دید نگاه کنید و باعث بر انگیختن حس حسادت در بینشان نشوید. اگر رفتاری ناخوشایند را از آنها دیدید به یک تمیرین‌دهنده سگ یا یک رفتارشناس ( یا دامپزشک )‌ مراجعه کنید.</p> </div> </div> Fri, 12 Jul 2019 13:40:38 +0000 bradlycopper 3 at https://asemanam.ir تانوکی چیست؟ https://asemanam.ir/about-tanuki-and-what-is-it <span>تانوکی چیست؟</span> <div class="content-text-mimr"> <div>Image</div> <div> <img src="/sites/default/files/1398-03/adorabletanuki.jpg.600x400_q65_crop-smart.jpg" width="600" height="400" alt="tanuki یا سگ راکون" /> </div> </div> <span class="content-text-mimr"><span>bradlycopper</span></span> <span class="content-text-mimr">پ, 03/09/1398 - 15:01</span> <div class="content-text-mimr"> <div>Body</div> <div><p> تانوکی « Tanuki » یا <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%AF%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86">سگ راکون</a>، حیوان بومی شرق آسیاست که معمولا مورد بد توجهی قرار می‌گیرد اما این حیوان در فرهنگ ژاپنی دارای جایگاه قابل توجهی است و ما قصد داریم که در این مقاله به بازبینی ۵ موردی که تا به حال در مورد این حیوان جالب توجه نکرده‌اید،‌ بپردازیم:</p> <div> <div class="widget-toc float-right"> <p class="toc-title">محتویات</p> <ol><li><a href="#تانوکی+ربطی+به+خانواده+راکون‌ها+ندارند">تانوکی ربطی به خانواده راکون‌ها ندارند</a></li> <li><a href="#خز+مصنوعی‌ای+که+پوشیده‌اید+ممکن+است+از+پوست+سگ‌راکون+باشد!">خز مصنوعی‌ای که پوشیده‌اید ممکن است از پوست سگ‌راکون باشد!</a></li> <li><a href="#روابط+اجتماعیشان+را+خیلی+جدی+می‌گیرند">روابط اجتماعیشان را خیلی جدی می‌گیرند</a></li> <li><a href="#سگ‌راکون+تنها+سگ‌سانی+است+که+به+خواب+زمستانی+می‌رود">سگ‌راکون تنها سگ‌سانی است که به خواب زمستانی می‌رود</a></li> <li><a href="#سگ‌راکون‌ها،+دارای+تاریخی+طولانی+در+فرهنگ+بومی+ژاپن+هستند">سگ‌راکون‌ها، دارای تاریخی طولانی در فرهنگ بومی ژاپن هستند</a></li> </ol></div> <p> </p> <h2 id="تانوکی+ربطی+به+خانواده+راکون‌ها+ندارند" style="clear: both;">تانوکی ربطی به خانواده راکون‌ها ندارند</h2> <p><img alt="سگ‌راکون یا تانوکی عروسک ژاپنی" class="gall cursor align-center" data-src="/sites/default/files/inline-images/tanuki-1_1.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/tanuki-1_1.jpg" title="آنها ربطی به خانواده راکون‌ها ندارند" /></p> <p>با اینکه شکل ظاهری تانوکی‌ها شبیه به راکون‌هاست اما آنها متعلق به خانواده<span> </span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%AF%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86">سگ‌سانان</a><span> </span>همچون گرگ‌ها و روباه‌ها هستند.</p> <p>سگ‌راکون ( نام علمی: Nyctereutes procyonoides ) همچنین یک نوع اولیه است، بدین معنا که بیشتر شبیه به اجداد خانواده سگ‌سانان می‌باشد. بنابراین اگر برایان سوال است که سگ شما در چند میلیون سال پیش چه شکلی بوده است، دیگر نیاز به جستجو ندارید.</p> <h2 id="خز+مصنوعی‌ای+که+پوشیده‌اید+ممکن+است+از+پوست+سگ‌راکون+باشد!">خز مصنوعی‌ای که پوشیده‌اید ممکن است از پوست سگ‌راکون باشد!</h2> <p><img alt="سگ‌راکون یا تانوکی عروسک ژاپنی" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f0af787a-2f61-4935-846c-c174f2aac318" data-src="/sites/default/files/inline-images/tanuki-2_2.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/tanuki-2_2.jpg" title="خز مصنوعی‌ای که پوشیده‌اید ممکن است از پوست سگ‌راکون باشد!" /></p> <p>در سال ۲۰۰۸،<span> </span><a href="https://www.humanesociety.org/">جامعه انسانی ایالات متحده</a>، حداقل ۲۰ خرده فروش لباس رو به دلیل استفاده‌ی ۷۰ درصدی از خز سگ‌راکون به جای خز مصنوعی در لباس‌هایشان محکوم کرد.</p> <p>این تنها مورد از آن نیست. شواهد بسیاری حاکی از این است که بارها خرده‌فروشان لباس، جامه‌هایی با عنوان خز مصنوعی را با استفاده از خز سگ‌راکون به مورد فروش قرار داده‌اند.</p> <p>سگ‌راکون‌ها در حال حاضر در لیست خطر انقراض قرار ندارند اما بر اساس گزارش باغ‌ وحش آتلانتا، سگ‌راکون‌ها مثالی از موجوداتی‌اند که به خاطر فعالیت‌های نادرستی مانند تجارت خز، می‌توانند در آینده مورد خطر انقراض قرار گیرند.</p> <h2 id="روابط+اجتماعیشان+را+خیلی+جدی+می‌گیرند">روابط اجتماعیشان را خیلی جدی می‌گیرند</h2> <p><img alt="سگ‌راکون یا تانوکی عروسک ژاپنی" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="99c403a4-b7f8-43e2-b8d2-c3b9dbaa28c5" data-src="/sites/default/files/inline-images/tanuki-3_2.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/tanuki-3_2.jpg" title="روابط اجتماعیشان را خیلی جدی می‌گیرند" /></p> <p>معاشرت و خانواده برای این نوع از حیوانات بسیار مهم است به صورتی که آنان در قالب گروه‌های کوچک و بسیار نزدیک بهم و یا تک همسره زندگی می‌کنند.</p> <p>سگ‌راکون نر، به صورت منحصر بفردی شهره به همسر و پدری مهربان و شفیق است. به صورتی که برای همسر باردار خود غذا رو گلچین شده،‌ تهیه می‌کند و بعد از تولد توله نیز نقش مهمی در نگهداری و رشدش ایفا می‌کند.</p> <h2 id="سگ‌راکون+تنها+سگ‌سانی+است+که+به+خواب+زمستانی+می‌رود">سگ‌راکون تنها سگ‌سانی است که به خواب زمستانی می‌رود</h2> <p><img alt="خواب زمستانی سگ راکون یا تانوکی" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="21a3b5c7-8b70-4407-afe2-b69e0efc59b8" data-src="/sites/default/files/inline-images/tanuki-4_2.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/tanuki-4_2.jpg" title="سگ‌راکون تنها سگ‌سانی است که به خواب زمستانی می‌رود" /></p> <p>زمانی که گرگ‌ها، روباه‌ها و دیگر سگ‌سانان بدونی مشکلی برف‌ها را کنار زده و در ماه‌های بی آب و علف زمستان دوام می‌آورند، سگ‌راکون‌ها در قسمت‌های شمالی، ترجیح می‌دهند که بر روی پنجه‌های خوب،‌ به خواب فرو روند. برای انجام این کار، آن‌ها چربی ذخیره می‌کنند و سوخت‌وساز بدن خود را تا ۲۵ درصد کاهش داده و در مخفیگاه خود منتظر رسیدن آب‌وهوای گرم بهار می‌مانند.</p> <p>مورد مخصوصی که در مورد خواب زمستانی آن‌ها می‌توان بیان کرد این است که آن‌ها به تنهایی این کار را انجام نمی‌دهند. این گواهی دیگر بر اهمیت رابطه‌ی اجتماعی برای این موجودات است: آن‌ها خواب زمستانی اجتماعی دارند به شکلی که در نزدیکی جفت خود به خواب فرو می‌روند.</p> <h2 id="سگ‌راکون‌ها،+دارای+تاریخی+طولانی+در+فرهنگ+بومی+ژاپن+هستند">سگ‌راکون‌ها، دارای تاریخی طولانی در فرهنگ بومی ژاپن هستند</h2> <p><img alt="سگ‌راکون یا تانوکی عروسک ژاپنی" class="gall cursor align-center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="cdcb501a-25e6-48d2-8fd0-042ff40a00bc" data-src="/sites/default/files/inline-images/tanuki-5_2.jpg" id="" src="/sites/default/files/inline-images/tanuki-5_2.jpg" title="سگ‌راکون‌ها، دارای تاریخی طولانی در فرهنگ بومی ژاپن هستند" /></p> <p>نام محلی سگ‌راکون در فرهنگ ژاپنی، تانوکی ( tanuki ) می‌باشد. افزون بر حیوانی واقعی، در فرهنگ قومی ملت ژاپن، تانوکی را به عنوان ارواحی مرموز، با قابلیت تغییر شکل به نام باکه-دانوکی ( Bake-danuki ) می‌توان یافت.<span><span>​ </span></span></p> </div> </div> </div> Thu, 30 May 2019 10:31:13 +0000 bradlycopper 1 at https://asemanam.ir